Eager Là Gì

0
háo·hăng hái·nồng·tha thiết·hau háu·hăm hở·rét ngọt·đánh dấu trọng âm

*

Although I believe members are eager to extend compassion to those different from themselves, it is human nature that when confronted with a situation we don’t understand, we tend to withdraw.

Bạn đang xem: Eager Là Gì

Mặc dù tôi tin rằng các tín hữu rất thiết tha tỏ lòng trắc ẩn với những người khác biệt họ, nhưng đó là bản tính con người khi đương đầu với một tình huống mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta có khuynh hướng rút lui.
I testify that the tender mercies of the Lord are available to all of us and that the Redeemer of Israel is eager to bestow such gifts upon us.
Tôi làm chứng rằng tấm lòng thương xót dịu dàng của Chúa có sẵn cho tất cả chúng ta và rằng Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên thiết tha để ban cho chúng ta các ân tứ như thế.
Hãy để cho họ biết qua lời nói và hành động của các anh chị em rằng các anh chị em đang thiết tha muốn nghe họ nói.
I well remember the eagerness with which I read them, even learning by heart all the quoted scriptures.
(Anh ngữ). Tôi còn nhớ rõ là tôi đã hăng say đọc những sách này, tôi còn học thuộc lòng luôn tất cả những đoạn Kinh-thánh được trích dẫn.
Compromising Individuals who are eager to close the deal by doing what is fair and equal for all parties involved in the negotiation.
Thỏa hiệp Cá nhân mong muốn đóng giao dịch bằng cách thực hiện công bằng và bình đẳng cho tất cả các bên liên quan đến thương lượng.
Andrew Webster, writing for The Verge, said that the anime captured the game”s mixture of humor and traditional role-playing story tropes, sharing Nguyen”s praise for “Dogged Runner”, and saying that the anime made him more eager to play the game itself.
Andrew Webster, viết cho tờ The Verge, nói rằng bộ anime đã bắt nhịp được sự pha trộn yếu tố hài hước và ẩn ý câu truyện nhập vai truyền thống của trò chơi, chia sẻ lời ngợi khen của Nguyen dành cho “Dogged Runner”, và nói rằng anime khiến anh háo hức hơn khi được chơi tựa game này.
Giờ đây tôi tự hỏi, liệu anh có nhẫn nhịn thêm chút nữa nếu tôi sát cánh bên anh từ khi nỗi đau của anh mới bắt đầu không?
Afterward, Grandfather was eager to return home to his two-year-old son, Donovan, and his wife, Phyllis, who was expecting their second child, our father, Frank.
Sau đó, ông tôi nôn nóng trở về nhà với đứa con trai hai tuổi là Donovan và vợ là Phyllis, đang mang thai đứa con thứ hai, tức là cha của chúng tôi, Frank.
But does say that every Christian should be tremblingly eager to render such service as he can, although he is fully aware how unworthy he is to render it.”
Nhưng nói mỗi tín đồ đấng Christ nên sốt sắng phụng sự trong công việc đó như khả năng mình cho phép, mặc dù biết rõ mình thật không xứng đáng được phục vụ”.

Xem thêm: Tiểu Sử Diva Thanh Lam Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Diva Thanh Lam

After speaking of the glorious hope of those adopted by Jehovah as his spirit-begotten “sons” and “joint heirs with Christ” in the heavenly Kingdom, Paul said: “The eager expectation of the creation is waiting for the revealing of the sons of God.
Sau khi nói về niềm hy vọng vinh quang của những người được Đức Giê-hô-va nhận làm “con-cái” thiêng liêng và được “đồng kế-tự với Đấng Christ” trong Nước Đức Chúa Trời, Phao-lô nói: “Muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.
“The true source of the haze…sits in the boardrooms of corporations eager to expand production and profits.
“Nguồn thực sự của đám mây… nằm trong phòng họp của các công ty mong muốn mở rộng sản xuất và lợi nhuận.”
It is distressing to see how eager some people are to embrace fads and theories while rejecting or giving less credence and attention to the everlasting principles of the gospel of Jesus Christ.
Thật là điều đau buồn để thấy một số người hăm hở chấp nhận những điều và học thuyết nhất thời trong khi chối bỏ hoặc ít tin tưởng và chú ý đến các nguyên tắc vĩnh cửu của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.
Others seem overly eager to send such messages, hoping to be the first to reveal the information to their friends.
Những người khác dường như quá háo hức gửi những thông tin như thế với hy vọng sẽ là người đầu tiên tiết lộ những thông tin này cho bạn bè biết.
(1 Peter 2:2) The inhabitants of ancient Beroea had such a desire, and they were eager to believe what the apostle Paul was teaching them about the Christ.
(I Phi-e-rơ 2:2). Những người ở thành Bê-rê xưa đã ao ước như vậy, và họ sẵn lòng tin những điều sứ đồ Phao-lô dạy họ về đấng Christ.
Was he really eager to let the warm room, comfortably furnished with pieces he had inherited, be turned into a cavern in which he would, of course, then be able to crawl about in all directions without disturbance, but at the same time with a quick and complete forgetting of his human past as well?
Thực sự mong muốn cho căn phòng ấm áp, thoải mái trang bị bằng các tác phẩm ông đã thừa kế, được biến thành một hang động, trong đó ông sẽ, tất nhiên, sau đó có thể thu thập dữ liệu trong tất cả các hướng mà không cần xáo trộn, nhưng cùng một lúc với một quên đi nhanh chóng và đầy đủ của con người mình trước đây cũng?
He is eager to bring countless millions of beloved humans to life and give them the opportunity to live forever on a paradise earth.—Compare Job 14:14, 15.
Ngài sốt sắng muốn làm hàng triệu người yêu quí sống lại và cho họ cơ hội sống đời đời trong địa đàng trên đất. (So sánh Gióp 14:14, 15).
Godfrey was the first to take the oath, and almost all the other leaders followed him, although they did so only after warfare had almost broken out in the city between the citizens and the crusaders, who were eager to pillage for supplies.
Godfrey là người đầu tiên chấp nhận những lời tuyên thệ, và gần như tất cả các chỉ huy khác cũng làm theo ông ta, mặc dù họ chỉ làm như vậy sau khi chiến tranh đã gần như bùng nổ ở gần thành phố giữa các công dân và quân viễn chinh, những người chỉ muốn cướp bóc.

Xem thêm: Theo Đó Tiếng Anh Là Gì – Tiếp Theo Đó Trong Tiếng Tiếng Anh

Mặc dù nhà vua rất nóng lòng cho một cuộc chiến tranh ở châu Âu, song các Bộ trưởng dưới quyền ông tỏ ra thận trọng hơn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Cuộc Sống

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *