QuyếT ĐịNh Bổ NhiệM TiếNg Anh Là Gì

0

Bổ nhiệm là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của một cá nhân hoặc là của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn đang xem: QuyếT ĐịNh Bổ NhiệM TiếNg Anh Là Gì

Quyết định bổ nhiệm là cụm từ không còn xa lạ với nhiều người nhưng chắc rằng không nhiều người biết về cách viết tiếng anh của nó. Vậy quyết định bổ nhiệm tiếng anh là gì ?

Sau đây, Luật Hoàng Phi xin giải đáp thắc mắc trên và cung cấp cho Quý vị mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng anh như sau thông qua bài viết sau. Trước hết, Quý vị cần nắm bắt một số thông tin cơ bản dưới đây.

Bổ nhiệm là gì?

Bổ nhiệm là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của một cá nhân hoặc là của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó, việc bổ nhiệm này mang tính chất quyền lực của nhà nước từ người có chức vụ nhất định, giúp hỗ trợ củng cố bộ máy nhà nước và góp phần kiện toàn, đồng thời đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và hiệu lực của bộ máy nhà nước.

Trong tiếng Anh, bổ nhiệm được dịch là “appointment” và được định nghĩa như sau:

Appointment is the implementation of the assignment of a person to a position in the state apparatus under a decision from a state agency or a competent individual according to the provisions of law. In particular, this appointment is of the nature of the power of the state from people with certain positions, helping to consolidate the state apparatus and contributing to the consolidation, at the same time ensuring effective and effective operation of the state apparatus.

Quyết định bổ nhiệm tiếng anh là gì?

Theo từ điển tiếng anh , quyết định bổ nhiệm bằng tiếng anh được viết là “appointment decision”. Ngoài việc dịch từ điển cho cụm từ “quyết định bổ nhiệm bằng tiếng anh là gì” thì phần định nghĩa bằng tiếng anh được định nghĩa như sau:

Appointment decision is a document used to confirm assignment of a person to a position in the state apparatus under a decision from a state agency or a competent individual according to the provisions of law.

*

Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh song ngữ

Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh song ngữ cơ bản thường có những nội dung sau:

– Tên công ty/Company;

– Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic Of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

– Quyết định (Decision)

Về việc bổ nhiệm nhân sự (Rev….)

– Căn cứ Điều lệ công ty;

(Pursuant to The Company’s Charter);

– QUYẾT ĐỊNH (Decides);

– Bổ nhiệm ông/bà:……….( Appoint Mr/Mrs:……………);

Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm (Rights and obiligations of appointed person);….

Cụ thể có thể tham khảo mẫu sau:

Tên công ty/Company Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic Of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

……., ngày….tháng…..năm…

……, …..date….month….year….

 

Quyết định (Decision)

Về việc bổ nhiệm nhân sự (Rev….)

Giám đốc

(Director)

-Căn cứ Điều lệ công ty;

(Pursuant to The Company’s Charter);

-Căn cứ quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty;

(Pursuant to The Company’s Regulation on appointment);

-Theo nhu cầu kinh doanh của công ty; năng lực, thái độ làm việc và thành tựu của người được tuyển dụng và đề xuất bổ nhiệm của….

(- With the essential demands in business; the employee’s ability, attitude and achievements;

And the appointment proposal of …. dated )

QUYẾT ĐỊNH (Decides):

Điều 1 (Article 1): Bổ nhiệm ông/bà:……….( Appoint Mr/Mrs:……………)

-Họ và tên (Full name):……………

-Sinh ngày (Date of birth):……….

-CMND/CCCD số (ID number):…..

-Địa chỉ (Address):………..

Từ…….( From being a/an ……..)

Sang làm việc tại vị trí ……………kể từ ngày (To be a/an ………. of the Company on ….)

Điều 2(Article 2): Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm (Rights and obiligations of appointed person).

-Quyền của nghĩa vụ người được bổ nhiệm được quy định cụ thể ở Điều lệ công ty, quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty và được hướng dẫn bởi người lãnh đạo, quản lý của công ty.

(The rights and obiligations of… are precribed in the Company’s Charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders).

Xem thêm: Review The Witcher 3 Đánh Giá, Review The Witcher 3: Wild Hunt

-Người được bổ nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc và nhận chức vụ mới kể từ ngày….

(Mr/Mrs…… is responsible for handing over documents, tasks and complete other procedures to start working in the new position from ).

Điều 3 (Article 3):

Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự, các bộ phận, phòng ban của công ty và ông/bà….có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Director, Head of Human Resources, other departments of company and Mr/Mrs…are responsible for implementation this Decision).

Điều 4 (Article 4): Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

(This Decision shall take effect from the date of signing).

Nơi nhận (Recipient):

-Như Điều 3 (As article 3);

-Lưu VP (Save VP)

GIÁM ĐỐC (DIRECTOR)

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign, fullname, stamp)

 Tải (download) Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh song ngữ

Mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Anh

Company’s name Socialist Republic of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

….(Place of issue),…..(Date of issue)

APPOINTMENT DECISION

Regarding the appointment of …….

– Pursuant to The Company’s Charter;

– Pursuant to The Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No… dated

– With the essential demands in business; the employee’s ability, attitude and achievements;

And the appointment proposal of …. dated .

DECIDES:

Article 1: Appoint Mr/Mrs:……………

-ID No. ….

-Date of birth: …….

-Address:……………………………………..

From being a/an ……..

To be a/an ………. of the Company on ….

Article 2: Rights and obiligations of appointed person.

-The rights and obiligations of… are precribed in the Company’s Charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders.

-Mr/Mrs…… is responsible for handing over documents, tasks and complete other procedures to start working in the new position from .

Xem thêm: Amazon Ami Là Gì Trong Tiếng Pháp? Ami Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Pháp

Article 3:

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Mrs … , and are responsible for implementation this Decision.

Chuyên mục: Giải Trí

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *